Ry Roklub

Dato Title Mdetype Udvalg
2017-05-16 referat inriggerudvalg den 16. maj 2017 Udvalgsmøde Inriggerudvalg
2017-01-10 referat inriggerudvalg den 10. januar 2017 Udvalgsmøde Inriggerudvalg
2016-11-13 Inriggerudvalg den 8. november 2016 Udvalgsmøde Inriggerudvalg
2016-11-08 Kajakudvalgsmøde 8. november 2016 Udvalgsmøde Kajakudvalg
2016-08-25 Ungdomsudvalgsmøde 25. juli 2015 Udvalgsmøde Ungdomsudvalg
2016-08-20 Inriggerudvalg den 9. august 2016 Udvalgsmøde Inriggerudvalg
2016-05-24 Kajakudvalgsmøde 24. maj 2016 Udvalgsmøde Kajakudvalg
2016-04-11 Kajakudvalgsmøde 11. april 2016 Udvalgsmøde Kajakudvalg
2015-11-09 Kajakudvalgsmøde 9. november 2015 Udvalgsmøde Kajakudvalg
2015-11-02 Ungdomsudvalgsmøde 2. november 2015 Udvalgsmøde Ungdomsudvalg
2015-09-14 Kajakudvalgsmøde 14. september 2015 Udvalgsmøde Kajakudvalg
2015-06-03 Kajakudvalgsmøde 3. juni 2015 Udvalgsmøde Kajakudvalg
2015-04-07 Kajakudvalgsmøde 7. april 2015 Udvalgsmøde Kajakudvalg
2015-03-11 Ungdomsudvalgsmøde 11. marts 2015 Udvalgsmøde Ungdomsudvalg
2014-11-06 Ungdomsudvalgsmøde 6. november 2014 Udvalgsmøde Ungdomsudvalg
2014-03-13 Inriggermøde 13.marts 2014 Udvalgsmøde Inriggerudvalg
2014-03-13 Inriggermødet den 13. marts 2014 Udvalgsmøde Inriggerudvalg
2014-01-16 Inriggermødet - 16. januar 2014 Udvalgsmøde Inriggerudvalg
2013-12-12 Inriggermødet - 12. december 2013 Udvalgsmøde Inriggerudvalg
2013-11-05 Referat kajakinstruktørmøde 5. november 2013 Udvalgsmøde Kajakinstruktørudvalg
2013-11-04 Kajakudvalg 4.Nov 2013 Udvalgsmøde Kajakudvalg
2013-09-12 Inriggermøde - 12. september 2013 Udvalgsmøde Inriggerudvalg
2013-08-08 inriggermøde - 8. august 2013 Udvalgsmøde Inriggerudvalg
2013-05-28 inriggermøde - 28. maj 2013 Udvalgsmøde Inriggerudvalg
2013-03-26 Inriggermøde - 26. marts 2013 Udvalgsmøde Inriggerudvalg
2013-02-27 Inriggerudvalget - 21. februar 2013 Udvalgsmøde Inriggerudvalg
2013-01-17 Inriggerudvalget - 17. januar 2013 Udvalgsmøde Inriggerudvalg
2012-11-08 inrigger udvalget - 8. november 2012 Udvalgsmøde Inriggerudvalg
2012-08-20 Inrigger udvalget - 20. august 2012 Udvalgsmøde Inriggerudvalg
2012-05-10 Inrigger udvalget - 10. maj 2012 Udvalgsmøde Inriggerudvalg
2012-04-09 Inriggerudvalget - april 2012 Udvalgsmøde Inriggerudvalg
2012-02-16 Inrigger-udvalg februar 2012 Udvalgsmøde Inriggerudvalg
2012-01-05 Inrigger-udvalget - 5. januar 2012 Udvalgsmøde Inriggerudvalg
2011-10-25 Inrigger udvalget - 25. oktober 2011 Udvalgsmøde Inriggerudvalg
2011-09-28 kajakudvalgmøde September 2011 Udvalgsmøde Kajakudvalg
2011-09-08 Inriggerudvalgsmøde nr. 5 2011 Udvalgsmøde Inriggerudvalg
2011-05-11 Inriggerudvalgsmøde nr. 4 - 2011 Udvalgsmøde Inriggerudvalg
2011-03-24 Inriggerudvalgsmøde nr. 3 - 2011 Udvalgsmøde Inriggerudvalg
2011-03-11 Inriggerudvalgsmøde nr. 2 - 2011 Udvalgsmøde Inriggerudvalg
2011-01-24 Inriggerudvalgsmøde nr. 1 - 2011 Udvalgsmøde Inriggerudvalg
2010-12-07 Inriggerudvalgsmøde nr. 9 - 2010 Udvalgsmøde Inriggerudvalg
2010-11-03 Inriggerudvalgsmøde nr. 8 - 2010 Udvalgsmøde Inriggerudvalg
2010-09-30 Inriggerudvalgsmøde nr. 7 - 2010 Udvalgsmøde Inriggerudvalg
2010-08-19 Inriggerudvalgsmøde nr. 6 - 2010 Udvalgsmøde Inriggerudvalg
2010-06-03 Inriggerudvalgsmøde nr. 5 - 2010 Udvalgsmøde Inriggerudvalg
2010-04-15 Inriggerudvalgsmøde nr. 4 - 2010 Udvalgsmøde Inriggerudvalg
2010-03-14 Inriggerudvalgsmøde nr. 3 - 2010 Udvalgsmøde Inriggerudvalg
2010-02-20 Inriggerudvalgsmøde nr. 2 - 2010 Udvalgsmøde Inriggerudvalg
2010-01-26 kajakudvalgsmøde 1 2010 Udvalgsmøde Kajakudvalg
2010-01-21 Inriggerudvalgsmøde nr. 1 - 2010 Udvalgsmøde Inriggerudvalg
2009-12-08 kajakudvalgmøde 6 2009 Udvalgsmøde Kajakudvalg
2009-11-19 Inriggerudvalgsmøde nr. 8 - 2009 Udvalgsmøde Inriggerudvalg
2009-10-20 kajakudvalgsmøde 5 2009 Udvalgsmøde Kajakudvalg
2009-10-08 Inriggerudvalgsmøde nr. 7 - 2009 Udvalgsmøde Inriggerudvalg
2009-08-25 Inriggerudvalgsmøde nr. 6 - 2009 Udvalgsmøde Inriggerudvalg
2009-08-13 Kajakudvalgsmøde nr.4 2009 Udvalgsmøde Kajakudvalg
2009-07-02 Kajakudvalgsmøde nr. 3 2009 Udvalgsmøde Kajakudvalg
2009-05-28 Inriggerudvalgsmøde nr. 5 - 2009 Udvalgsmøde Inriggerudvalg
2009-04-20 Inriggerudvalgsmøde nr. 4 - 2009 Udvalgsmøde Inriggerudvalg
2009-03-25 Inriggerudvalgsmøde nr. 3 - 2009 Udvalgsmøde Inriggerudvalg
2009-03-12 Kajakudvalgsmøde nr. 2 2009 Udvalgsmøde Kajakudvalg
2009-02-25 Inriggerudvalgsmøde nr. 2 - 2009 Udvalgsmøde Inriggerudvalg
2009-01-29 Kajakudvalgsmøde nr. 1 2009 Udvalgsmøde Kajakudvalg
2009-01-20 Inriggerudvalgsmøde nr. 1 - 2009 Udvalgsmøde Inriggerudvalg
2008-12-09 Kajakudvalgsmøde nr. 7 2008 Udvalgsmøde Kajakudvalg
2008-11-20 Inriggerudvalgsmøde nr. 7 - 2008 Udvalgsmøde Inriggerudvalg
2008-11-06 Kajakudvalgsmøde nr. 6 2008 Udvalgsmøde Kajakudvalg
2008-10-02 Kajakudvalgsmøde nr. 5 2008 Udvalgsmøde Kajakudvalg
2008-10-01 Inriggerudvalgsmøde nr. 6 - 2008 Udvalgsmøde Inriggerudvalg
2008-08-19 Kajakudvalgsmøde nr. 4 2008 Udvalgsmøde Kajakudvalg
2008-08-14 Inriggerudvalgsmøde nr. 5 - 2008 Udvalgsmøde Inriggerudvalg
2008-06-10 Kajakudvalgsmøde nr. 3 - 2008 Udvalgsmøde Kajakudvalg
2008-05-15 Inriggerudvalgsmøde nr. 4 - 2008 Udvalgsmøde Inriggerudvalg
2008-04-23 Inriggerudvalgsmøde nr. 3 - 2008 Udvalgsmøde Inriggerudvalg
2008-04-02 Inriggerudvalgsmøde nr. 2 - 2008 Udvalgsmøde Inriggerudvalg
2008-03-11 Outriggerudvalgsmøde nr. 1- 2008 Udvalgsmøde Outriggerudvalg
2008-03-11 Kajakinstruktørudvalgsmøde Udvalgsmøde Kajakinstruktørudvalg
2008-03-04 Kajakudvalgsmøde nr. 2 - 2008 Udvalgsmøde Kajakudvalg
2008-02-20 Inriggerudvalgsmøde nr. 1 - 2008 Udvalgsmøde Inriggerudvalg
2008-01-22 Kajakudvalgsmøde nr. 1 - 2008 Udvalgsmøde Kajakudvalg
2008-01-08 Inriggerudvalgsmøde nr. 5 - 2007 Udvalgsmøde Inriggerudvalg
2007-12-10 Outriggerudvalgsmøde nr. 3- 2007 Udvalgsmøde Outriggerudvalg
2007-11-28 Inriggerudvalgsmøde nr. 5 - 2007 Udvalgsmøde Inriggerudvalg
2007-11-27 Kajakudvalgsmøde nr. 8 - 2007 Udvalgsmøde Kajakudvalg
2007-10-22 Outriggerudvalgsmøde nr. 2 2007 Udvalgsmøde Outriggerudvalg
2007-10-16 Kajakudvalgsmøde nr. 7 - 2007 Udvalgsmøde Kajakudvalg
2007-10-03 Inriggerudvalgsmøde nr. 4 - 2007 Udvalgsmøde Inriggerudvalg
2007-09-20 Kajakudvalgsmøde nr. 6 - 2007 Udvalgsmøde Kajakudvalg
2007-08-22 Kajakudvalgsmøde nr. 5 - 2007 Udvalgsmøde Kajakudvalg
2007-08-15 Inriggerudvalgsmøde nr. 3 - 2007 Udvalgsmøde Inriggerudvalg
2007-07-10 Kajakudvalgsmøde nr. 4 - 2007 Udvalgsmøde Kajakudvalg
2007-05-07 kajakudvalgsmøde nr. 3 - 2007 Udvalgsmøde Kajakudvalg
2007-03-15 Outriggerudvalgsmøde nr. 1- 2007 Udvalgsmøde Outriggerudvalg
2007-03-13 Inriggerudvalgsmøde nr. 2 - 2007 Udvalgsmøde Inriggerudvalg
2007-03-12 Kajakudvalgsmøde nr. 2 - 2007 Udvalgsmøde Kajakudvalg
2007-02-06 Tureprogram 2007 Udvalgsmøde Tur og aktivitetsudvalg
2007-02-05 Ungdomsudvalgsmøde nr. 1 - 2007 Udvalgsmøde Ungdomsudvalg
2007-01-22 Inriggerudvalgsmøde nr. 1 - 2007 Udvalgsmøde Inriggerudvalg
2007-01-08 Kajakudvalgsmøde nr. 1 - 2007 Udvalgsmøde Kajakudvalg
2006-11-30 Ungdomsudvalgsmøde nr. 9 - 2006 Udvalgsmøde Ungdomsudvalg
2006-11-13 Kajakudvalgsmøde nr. 5 - 2006 Udvalgsmøde Kajakudvalg
2006-11-06 Inriggerudvalgsmøde nr. 1 - 2006 Udvalgsmøde Inriggerudvalg
2006-10-30 Kajakstævneudvalgsmøde nr. 3 - 2006 Udvalgsmøde Kajakstævneudvalg
2006-10-09 Ungsomsudvalgsmøde nr. 8 - 2006 Udvalgsmøde Ungdomsudvalg
2006-09-12 Kajakudvalgsmøde nr. 4 - 2006 Udvalgsmøde Kajakudvalg
2006-08-28 Ungdomsudvalgsmøde nr. 7 - 2006 Udvalgsmøde Ungdomsudvalg
2006-08-08 Kajakudvalgsmøde nr. 3 - 2006 Udvalgsmøde Kajakudvalg
2006-06-12 Ungdomsudvalgsmøde nr. 6 - 2006 Udvalgsmøde Ungdomsudvalg
2006-05-15 Ungdomsudvalgsmøde nr. 5 - 2006 Udvalgsmøde Ungdomsudvalg
2006-04-03 Ungdomsudvalgsmøde nr. 4 - 2006 Udvalgsmøde Ungdomsudvalg
2006-03-03 Kajakudvalgsmøde nr. 2 - 2006 Udvalgsmøde Kajakudvalg
2006-03-01 Ungdomsudvalgsmøde nr. 3 - 2006 Udvalgsmøde Ungdomsudvalg
2006-02-07 Ungdomsudvalgsmøde nr. 2 - 2006 Udvalgsmøde Ungdomsudvalg
2006-01-31 Kajakstævneudvalgsmøde nr. 2 - 2006 Udvalgsmøde Kajakstævneudvalg
2006-01-11 Kajakstævneudvalgsmøde nr. 1 - 2006 Udvalgsmøde Kajakstævneudvalg
2006-01-09 Ungdomsudvalgsmøde nr. 1 - 2006 Udvalgsmøde Ungdomsudvalg
2005-12-18 Kajakstævneudvalgsmøde nr.1 - 2005 Udvalgsmøde Kajakstævneudvalg
2005-09-13 Inriggerudvalgsmøde nr. 2 - 2005 Udvalgsmøde Inriggerudvalg
2005-03-09 Tur og aktivitetsudvalgsmøde nr2-2005 Udvalgsmøde Tur og aktivitetsudvalg
2005-02-21 HandiKAPudvalgsmøde nr.1 - 2005 Udvalgsmøde Adhoc-udvalg
2005-02-05 Inriggerudvalgsmøde nr. 1 - 2005 Udvalgsmøde Inriggerudvalg
2005-01-31 Brandsikringsmøde nr.1 - 2005 Udvalgsmøde Adhoc-udvalg
2005-01-12 Tur og aktivitetsudvalgsmøde nr1-2005 Udvalgsmøde Tur og aktivitetsudvalg
2004-04-28 Outriggerudvalgsmøde nr2-2004 Udvalgsmøde Outriggerudvalg
2004-03-30 Outriggerudvalgsmøde nr1- 2004 Udvalgsmøde Outriggerudvalg
Kajakinstruktion 2007 - evalueringsmøde Udvalgsmøde Kajakinstruktørudvalg
Kajakinstruktørmøde 2006 Udvalgsmøde Kajakinstruktørudvalg
Kajakinstruktion 2004 - kursistevaluering Udvalgsmøde Kajakinstruktørudvalg